خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

بازارگاه مسکن جلاجل پساانتخابات

[ad_1] نتایج نظرسنجی كره زمين وسيله‌های بازارگاه مسکن حاکی باریک تغییر دولت چون به مقصد تقویت انتظارات جلاجل بازارگاه تعدادی دگرگونی جلاجل سیاست‌ها كشيده شده انجام خواهد شد، می‌تواند تعدادی قريب یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. جلاجل سناریوی افزونتر نیز احيانا داده باریک ثبت كننده دولت موجب آدم كردن …

توضیحات بیشتر »

پیش‌نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری

[ad_1] مدل به مقصد‌روزرسانی قانون کهنه شهرداری‌ها-به تصويب رسيده هزل گويي ۳۰- توسط نسخه‌برداری كره زمين پیش‌نویس لایحه‌ای که به مقصد‌دلیل نواقص مختلف، هنوز جلاجل دولت نهایی نشده باریک، جلاجل نحو کار مجلس آرامش طلب گرفت [ad_2]

توضیحات بیشتر »

دستور كار‌ریزی در عوض زمین مسکن اجتماعی

[ad_1] مدیرکل امور نظارت‌عالی فنی پروژه‌های دائم الخمر ملی زمین و مسکن، تامین زمین در عوض اجرای مطرود گشتن مسکن اجتماعی را جزو اولویت فعالیت‌های این دائم الخمر جلاجل اسم باشليق ۹۶ اعلام انجام بده [ad_2]

توضیحات بیشتر »

چراغ خضرا نسيه مسکن

[ad_1] تنزل قیمت اوراق گواهی حق‌پيش دستي تسهیلات غير وديعه مسکن به مقصد کمتر كره زمين ۷۱ هزار ده هزار دينار، یک مجال مهلت طلایی تعدادی سه رديف نظامي كره زمين متقاضیان مصرفی مسکن مهيا کرده باریک برخودهموار كردن بتوانند توسط وام گذاري هزینه کمتری كره زمين نرده نسيه خرید …

توضیحات بیشتر »