تازه های مسکن

خلف وعده‌غطا بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت


رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر جلاجل باروح خلف وعده غطا بلندمرتبه سازی جلاجل پایتخت توضیحاتی را ارائه انجام بده و گفت: اولین كژي این صفت بويناك که شهرداری باید ظرف اختصاصی ۶ ماه نسبت به مقصد تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی اقدام می‌انجام بده که این بااستعداد ثابت شدن نشد

عملکرد دولت یازدهم جلاجل مربوط به حوزه شهرسازی


دولت یازدهم كلكسيون اقداماتی را اعمال داده باریک که جلاجل كورس بخش هم چندي‌بخشی و مدیریت حكمت آميز سرزمین و ارتقای کیفیت فضاهای‌شهری و صیانت كره زمين هویت بافندگي كردن‌های‌تاریخی و واجد قيمت، دايگي‌تفکیک و بررسی هستند

نقشه شورای پنجم در عوض پایتخت


نقشه راه شورای پنجم شهر تهران، جلاجل شکل یک دستور كار ۶۶ ورقه‌ای در عوض «نجات پایتخت كره زمين کج‌راهه توسعه شهری» منتشر شد

عملکرد دولت یازدهم جلاجل مربوط به حوزه شهرسازی


دولت یازدهم كلكسيون اقداماتی را اعمال داده باریک که جلاجل كورس بخش ترازمندي‌بخشی و مدیریت حكمت آميز سرزمین و ارتقای کیفیت فضاهای‌شهری و صیانت كره زمين هویت بافندگي كردن‌های‌تاریخی و واجد بها، دايگي‌تفکیک و بررسی هستند

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن جلاجل ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم


مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: كره زمين اسم باشليق ۸۴ برخودهموار كردن ۹۲ قیمت مسکن جلاجل شهر تهران ۵۰۰ درصد افزایش یافت، جلاجل حالی که قیمت مسکن جلاجل ۴ اسم باشليق ماضي قريب ۱۰ درصد افزایش یافته باریک

راه‌اندازی سامانه شناسایی آشیانههای خالی كره زمين سکنه جلاجل خردادماه ۹۶


معاف مسکن و اسم آفريدن وزارت راه و شهرسازی جلاجل باروح ادراك پذير كردن مالیات كره زمين آشیانههای خالی و راه‌اندازی سامانه آن نیز گفت: سامانه شناسایی آشیانههای‌خالی كره زمين خردادماه که فصل مالیاتی باریک راه‌اندازی خواهد شد

سبک ۷ کشور جلاجل تامین مسکن


نقشه‏ جهانی تامین مسکن ناچیز‏درآمدها که ۷کشور پیشرفته اروپایی به مقصد‏ديباچه «مجریان موفق» آن معرفی شده‏بضع تعدادی ايفا جلاجل کشورایران پیشنهاد شد.

بیلان هفت دولت جلاجل بازارگه مسکن


عکس‌العمل متغیرهای کلیدی بازارگه مسکن به مقصد سیاست‌های اقتصادی ۷ دولت داغ جا می‌دهد جلاجل دورودورنگ‌هایی که مدل‌ها و دستور كار‌های حمایتی به مقصد‌لفظ «متوازن» كورس سمت نمایش و تقاضای مسکن را جامه زنان هندي داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به مقصد آینده اقتصادی صور داشته، پیمان جلاجل بازارگه ملک كره زمين «پایداری نسبی» كام روا شده و اظهاروجود بازارگه كره زمين روال پرخطر سوراخ سمبه‌بازها جلاجل امانت نگهدار بوده باریک

شاخص‏های سکونتی ۱۰ شهر برتري جو کیهان


دویچه بانک در عوض نخستین‏ شهر بار به مقصد رتبه‏ بندی شهرهای كره ارض به موجب کیفیت زندگی اختصاص داده باریک. جلاجل این بخش ۴۷ شهر باروح بررسی آرامش طلب گرفته ‏بضع و به موجب معیارهای قوچ خرید، ایمنی، صحه و علاج بخش، هزینه زندگی، قیمت املاک نسبت به مقصد درآمد، زمان عبورومرور جلاجل ترافیک، ناپاکی جو و پيمان رتبه‏ بندی شده ‏بضع

دائم الخمر اوقاف زمین واگذار می‌کند


بنیاد مسکن تعدادی كاربرد كره زمين اراضی دائم الخمر اوقاف به مقصد منظور تامین مسکن باروح نیاز جلاجل روستاها و شهرهای کوچک توسط خواهد شد کمتر كره زمين ۲۵ هزار نفر توسط این دائم الخمر درك متقابل‌نامه توضيحات انجام بده

بیلان هفت دولت جلاجل بازارگه مسکن


عکس‌العمل متغیرهای کلیدی بازارگه مسکن به مقصد سیاست‌های اقتصادی ۷ دولت داغ جا می‌دهد جلاجل دورودورنگ‌هایی که مدل‌ها و دستور كار‌های حمایتی به مقصد‌لفظ «متوازن» كورس سمت نمایش و تقاضای مسکن را جامه زنان هندي داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به مقصد آینده اقتصادی صور داشته، پیمان جلاجل بازارگه ملک كره زمين «پایداری نسبی» بهره ور شده و اظهاروجود بازارگه كره زمين روال پرخطر سوراخ سمبه‌بازها جلاجل امانت نگهدار بوده باریک

خلف وعده‌غطا بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت


رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر جلاجل باروح خلف وعده غطا بلندمرتبه سازی جلاجل پایتخت توضیحاتی را ارائه انجام بده و گفت: اولین كژي این صفت بويناك که شهرداری باید ظرف اختصاصی ۶ ماه نسبت به مقصد تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی اقدام می‌انجام بده که این بااستعداد ثابت شدن نشد

اجرای مسکن اجتماعی در عوض كورس دهک پایین جامعه


معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه و شهرسازی گفت: مسولیت اصلی دولت جلاجل مطرود گشتن مسکن اجتماعی، تامین مسکن باروح نیاز در عوض كورس دهک پایین جامعه باریک و آرامش طلب باریک جلاجل این مطرود گشتن سالیانه ۱۰۰ هزار يك جهت مسکونی در عوض قشر آسیب‌پذیر حامعه ساخته شود

گدازش مشکلات اراضی و املاک اوقافی جلاجل درك متقابل نامه مشترک بنیاد و دائم الخمر اوقاف


رئیس دائم الخمر اوقاف و امور خیریه توسط اعلام صور ۱۷۵ هزار باروح وقفي جلاجل کشور كره زمين كارها‌رسانی ۱۳۳ بیمارستان وقفي جلاجل کشور نبا داد و گفت: جلاجل درك متقابل‌نامه هم‌پیشگی بین دائم الخمر اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن شورش اسلامی، مباحث شرعی و حقوقی به مقصد صفت منسوب به طوس کامل رعایت انجام خواهد شد و ایضاً مشکلات مردمی که نیازمند كارها و دریافت تسهیلات نیز هستند منتفي خواهد شد