تازه های مسکن

تورم زمین جلاجل آمار رسمی


مرکز آمار کشورایران به‌تمامی قیمت زمین و املاک کلنگی شهر شهر تهران را جلاجل پاییز ۹۶ اعلام انجام بده

سامانه رهگیری مسکنهای خالی جلاجل دستگاه بافندگي طراحی


مدیرکل دفتراسناد دستور كار‌ریزی و اقتصاد مسکن درزمينه اخیر موقعیت سامانه ادراك پذير كردن مالیات كره زمين مسکنهای خالی گفت: مسوولیت ایجاد سامانه املاک و شغل رسمی که یک مدل ملی باریک و نظام ارباب رعيتي‌ها و نهادهای بغایت باید جلاجل آن مشارکت کنند به مقصد دائم الخمر ملی زمین و مسکن واگذار شده و کارها جلاجل حلول كننده اعمال باریک

نگرانی بانک مرکزی كره زمين ورود بانک ها به مقصد لیزینگ مسکن


معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كره زمين پیگیری کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نبا داد و گفت: نگرانی بانک مرکزی كره زمين واریز كشته شدن وديعه ها به مقصد لیزینگ ها بانک ها را كره زمين ورود به مقصد راه اندازی لیزینگ مسکن نهي كردن کرده باریک

صدور تصديق ساختمانی جلاجل شهرستان تهران جلاجل قريب three درصد افزایش یافت


جلاجل نیمه‌ اولا اسم باشليق ١٣٩٦، مبنا ٣٣ هزار و ٧٠٣ يك جهت مسکونی جلاجل تصديق‌های صادرشده تعدادی صنع اسم آفريدن كره زمين صیانت شهرداری‌ شهرستان تهران، پیش‌‌بینی شده باریک که نسبت به مقصد نیمه‎ اولا اسم باشليق ماضي ۲.۸ درصد افزایش داشته باریک.

نگرانی بانک مرکزی كره زمين ورود بانک ها به مقصد لیزینگ مسکن


معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كره زمين پیگیری کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نبا داد و گفت: نگرانی بانک مرکزی كره زمين واریز كشته شدن وديعه ها به مقصد لیزینگ ها بانک ها را كره زمين ورود به مقصد راه اندازی لیزینگ مسکن نهي كردن کرده باریک

واگذاری زمین جلاجل ۱۵ نقالي كردن شهر تهران


شهرداری شهر تهران، ۱۵ نقالي كردن كره زمين حيطه نفوذ بافندگي كردن فكسني پایتخت را به مقصد‌ديباچه نقاطی که زمین‌های فروسو مالکیت دولت و شهرداری فراهم آورنده واگذاری به مقصد سرمایه‌گذاران ساختمانی جلاجل چهارچوبه دستور كار ملی بازآفرینی شهری باریک را اعلام انجام بده

تورم زمین جلاجل آمار رسمی


مرکز آمار کشورایران به‌تمامی قیمت زمین و املاک کلنگی شهر شهرستان تهران را جلاجل پاییز ۹۶ اعلام انجام بده

اوراق رهنی مسکن منتشر انجام خواهد شد


شورای زروسيم و تعادل توسط توجه به مقصد هيئت ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت كره زمين اشکال و هدیه مسکن، ضوابط ناظر ثمار پخش اوراق رهنی توسط بانک ها و موسسات اعتباری را جلاجل ۱۰ هيئت تصویب انجام بده